Hľadaj
Menu
icon_home.gif Hlavná stránka
calendar.gif E-SHOP
bazar.gif Bazár

lokalita.gif Lokalita
· Informácie
· Stav lokality
· Mapa dna
· Mapa atrakcií
· Fotky atrakcií
· Atrakcie poloostrov
· Ryby a vodné živočíchy
· Ekológia
lokalita1.gif Ryby - Hlboké jazero
· Kapor rybničný
· Hlaváč bieloplutvý
· Karas obyčajný
· Jalec hlavatý
· Slnečnica pestrá
· Ostriež zelenkavý
· Sumec veľký
· Šťuka severná
· Rak bahenný
· Hrúz škvrnitý
· Býčko Hlavatý

addtext1.gif Ankety
folders.gif Články
· Všeobecné pravidlá
· Tiráž
· Všetky kategórie
· Tech potápanie
· Správy z akcií
· Správy z ciest
smile.gif  Humor
addtext.gif Pridať článok
logocmas(menu).gif CMAS Kurzy potápania
· Úvod
· Štruktúra kurzov
· Potápač s CMAS P ABC
· Potápač CMAS P*
· Potápač CMAS P**
· Potápač CMAS P***
· Výcvikové smernice
· Prevádzkovateľ kurzu
· Účastník výcviku
· Inštruktor kurzu
· Inštruktorské stupne
· Inštruktor I*
· Inštruktor I**
· Inštruktor I***
· Cenník kurzov

logoIANTD(menu).gif IANTD kurzy potápania
· Výcvik
· Štruktúra kurzov
· Základný kurz - OWD
· Pokročilý kurz AOWD
· Potápanie s ABC

Úvod
VÝCVIKOVÉ SMERNICE

1. ÚVOD
1.1.                  Všeobecné ustanovenie.


1.1.1.Tieto smernice platia pre výcvik športového potápania (ďalej len výcvik), uskutočňovaný v CMAS.

1.1.2.Prevádzkovateľom výcviku na určitý stupeň sú Potápačské centrá a kluby registrované v CMAS, právnické alebo fyzické osoby k výcviku oprávnené alebo poverené CMAS.

1.1.3.Vedením výcviku v potápačskom centre, ktoré je ustanovené CMAS musí byť poverený inštruktor s kvalifikačným stupňom I*** schválený výcvikovou komisiou.

1.1.4.Ak je komisia inštruktorov poverená  hodnotením znalostí a schopností uchádzača o kvalifikačný stupeň, musí byť najmenej dvojčlenná.


Pokiaľ je to účelné, môže byť táto komisia rozšírená o ďalších odborníkov z niektorého oboru potápania.

1.1.5  Pri praktickej časti skúšok je doporučená prítomnosť lekára, oboznámeného s potápačskou problematikou a v prípade ponorov s dýchacím prístrojom aj prítomnosť dekomopresnej kabíny.

1.1.6  Záujemca o účasť vo výcviku musia predložiť platné lekárske potvrdenie o svojej zdravotnej spôsobilosti k potápaniu.

1.1.7  Oprávnenie držiteľov jednotlivých  potápačských a inštruktorských kvalifikačných stupňov uvádzajú tieto smernice v charakteristikách držiteľov týchto kvalifikačných stupňov.

1.1.8  Pri každom zvyšovaní kvalifikácie, alebo pri predlžovaní doby ich platnosti je uchádzač povinný predložiť k posúdeniu platný preukaz potápača a riadne vedený denník potápača.

1.1.9  Ak uvádzajú tieto smernice pre hodnotenie schopností účastníka výcviku určité rozmedzie (3-5 m) je na inštruktorovi, prípadne na skúšobnej komisii, aby vybrali hodnotu primeranú k okolnostiam, za ktorých sa preskúšanie robí (poveternostným a vodným podmienkam, veku uchádzača, pohlaví, jeho fyzickým možnostiam a pod.).

1.1.10          Pri výcviku musia byť dodržiavané všetky ustanovenia Bezpečnostných smerníc CMAS

Content ©

© copyright 2018

RSS najdete tu